Ustawa Zgromadzenia Reprezentantów
Wolnego Miasta Krakowa

z dnia 3 stycznia 1826 r.

O kompetencji na wynagrodzenie ludzi dzwoniących w dzwon „Zygmunt”

Dziennik Praw Rzeczypospolitey Krakowskiey z 1826 r.

Nr 75 DGS

My, Prezes i senatorowie Wolnego, Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wszem, wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, a mianowicie mieszkańcom Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu wiadomo czynimy, iż na posiedzeniu Zgromadzenia Reprezentantów w dn. 3 stycznia 1826 r., stosownie do podanej od Senatu inicjatywy jednomyślnie uchwalonym zostało prawo, mocą którego toż Zgromadzenie Reprezentantów, zważywszy, iż tak kompetencje w kwocie 121 złp 12 gr. na wynagrodzenie ludzi dzwoniących w dzwon przez Zygmunta I-go Króla Polskiego sprawiony i utrzymanie lampy palącej się przed krucyfiksem w kościele katedralnym krakowskim, jako też czynsz z młyna Bularni przez dawniejszych beneficjatów, posiadaczów wsi Węgrzce mocą aktu inkorporacji z 1778 r. kapitule katedralnej krakowskiej opłacany; niemniej i wikle we wsi Wyciążach, będące własnością kapituły katedralnej krakowskiej, dziś na obronę brzegów obracane, jako nienależące do funduszów szczególnych prebend, lecz do masy kapitulnej, wcieleniu do ogólnego funduszu instytutów publicznych przy inkameracji wsiów Węgrzce i Wyciąże nie uległy; jak niemniej wziąwszy na uwagę dekret Najjaśniejszego Króla Jegomości Saskiego, Księcia Warszawskiego z dnia 2 listopada 1810 r., który nieinkamerowane za epoki Rządu Cesarsko-Austriackiego duchowne fundusze przy służących im z mocy pierwiastkowego zapisu prawach i przeznaczeniu zostawił, stanowi, co następuje:

[hasła: Zgromadzenie Reprezentantów, Katedra na Wawelu, kapituła katedralna krakowska, Księstwo Warszawskie]

Art. 1.

Tytułem kompetencji na wynagrodzenia ludzi dzwoniących w dzwon przez Zygmunta I-go Króla Polskiego sprawiony i utrzymanie lampy przed krucyfiksem w

kościele katedralnym krakowskim palącej się kwota 121 złp 12 gr. wyraźnie sto dwadzieścia jeden złp dwanaście gr. tudzież tytułem czynszu z młyna Bularni we wsi narodowej Węgrzce znajdującego się, pod warunkami jednak na korzyść posiadaczów tej wsi w akcie inkorporacji na wstępie do niniejszej ustawy powołanej wymienionymi, które nie zmieniając w niczym stosunków z kontraktu pomiędzy Skarbem Publicznym jako właścicielem wsi Węgrzce a wieczystym dzierżawcą młyna Bularni zawartego wypływających na rzecz Skarbu Publicznego przelewają się, kwota 140 złp, wyraźnie sto czterdzieści złp.; a na koniec tytułem wynagrodzenia za wikle we wsi narodowej Wyciąże będące, a na obronę brzegów obracane, kwota 96 złp 20 gr. wyraźnie dziewięćdziesiąt sześć złp. dwadzieścia gr., zastosowana do intraty z tego źródła do podatku ofiary zaprzysiężonej, corocznie począwszy od dn. 1 czerwca 1826 r. kapitule katedralnej krakowskiej ze Skarbu Publicznego wypłacanymi być mają.

[hasła: Katedra na Wawelu, kapituła katedralna krakowska, Skarb Publiczny, wieczysta dzierżawa]

Art. 2.

Kapituła katedralna krakowska od wszystkich trzech w artykule poprzednim wymienionych źródeł dochodu stosowny podatek ofiary opłacać ma.

[hasła: kapituła katedralna krakowska, podatek ofiary]

Art. 3.

Gdy przyznane mocą niniejszej ustawy kapitule katedralnej krakowskiej tak wynagrodzenia, jak czynsze regulują się dopiero na przyszłość, i taż nie będzie miała prawa domagania się wypłaty zaległości; przeto równie i podatki od źródła tego dochodów po dzień 1 czerwca 1826 r. przypadające, umorzonymi zostają. Zalecamy przeto i rozkazujemy, ażeby postanowienie to jako prawo od dn. 1 czerwca 1826 r. obowiązujące uważanym i od kogo należy ściśle dopełnionym było.

[hasła: kapituła katedralna krakowska, podatki]

Działo się na posiedzeniu naszym w Krakowie dnia 9 stycznia 1826 r.

[Podpisy] Wodzicki, Mieroszewski – sekretarz generalny Senatu.

(L.S.)

Dzień ogłoszenia jest 1 czerwca 1826 r.