Rozporządzenie Senatu Rządzącego
Wolnego Miasta Krakowa

z dnia 5 maja 1826 r.

Ustanowienie taks dla urzędników sądowych

Dziennik Praw Rzeczypospolitey Krakowskiey z 1826 r.

Nr 849 DGS

My, Prezes i senatorowie Wolnego, Niepodległego
i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Mając sobie przedstawioną od Sądu Apelacyjnego potrzebę odświeżenia przepisów względem opłat, dekretami Króla Jegomości Saskiego Wielkiego Księcia Warszawskiego, mianowicie dla urzędników stanu cywilnego w dn. 23 lutego, dla Pisarzów Aktowych czyli notariuszów w dn. 14 marca i dla Konserwatorów Hipotek w dn. 19 września 1809 r. zapadłymi wyznaczonych, i chcąc nadto ponowić taksy opłat, jakie Pisarze Sądowi na mocy dekretu z dnia 6 marca 1811 r., komornicy i woźni przy sądach na mocy dekretów z dn. 14 marca 1809 r. i 14 października 1811 r., na koniec biegli, świadkowie i strony na mocy dekretu z dn. 6 marca 1811 r. za dopełnione przez siebie czynności pobierać mają prawo; zważywszy, że okoliczności miejscowe i obecny porządek sądownictwa niektórych odmian a nawet i nowych przepisów w tej mierze wymagają, na przełożenie Sądu Apelacyjnego postanowiliśmy i stanowimy, co następuje:

Rozdział I
Przepisy i taksa opłat dla urzędników stanu cywilnego

Art. 1.

Urzędnikami stanu cywilnego będą duchowni obowiązki parafialne pełniący.

[hasła: urzędnik stanu cywilnego]

Art. 2.

Duchowni odbywać mają naprzód akt cywilny, potem obrządek religijny do tego aktu przywiązany.

[hasła: urzędnik stanu cywilnego, akt stanu cywilnego]

Art. 3.

Za pełnienie aktów cywilnych pobierać będą opłaty, jakie tabela w art. 5 niniejszego rozporządzenia umieszczona wskazuje. Co się dotyczy opłat za uskuteczniane obrządki religijne, w poborze tych stosować się winni do rozporządzenia Komisji Organizacyjnej w dniu 10 czerwca 1816 r. zapadłego.

[hasła: urzędnik stanu cywilnego, akt stanu cywilnego, Komisja Organizacyjna]

Art. 4.

Względem opłacania taks od zapisywania aktów staniu cywilnego, stanowią się trzy klasy opłacających:

Klasa pierwsza.

Do tej należą właściciele, zastawnicy, dzierżawcy wieczyści i czasowi i inni jakimkolwiek tytułem posiadający dobra całkowite, wsie wszelkiej natury, właściciele i lokatorowie całych kamienic w mieście Krakowie, osoby duchowne wszelkiego wyznania, urzędnicy cywilni wszelkiego stopnia i oficerowie milicyjni, jeżeli 3000 złp pensji ze Skarbu pobierają, doktorzy, aptekarze, chirurgo-medykowie, kupcy, handlarze, kapitaliści, bankierowie, agenci, negocjanci, wekslarze, artyści, entreprenerowie fabryk i rękodzielni, oberżyści i piwowarowie.

Klasa druga.

Posiadający wójtostwa, sołectwa, dworki i grunty miejskie, realności wieczysto- dzierżawne 10 morgów chełmińskich wynoszące, młynarze i okupnicy młynów, papierni, hamerni, tartaków, urzędnicy krajowi, oficerowie milicyjni niżej 3000 złp pensji pobierający, oficjaliści prywatni, majstrowie rzemiosł, przekupniarze, kramarze, garkuchniarze, szynkarze, karczmarze miejscy i kupiecka czeladź.

Klasa trzecia.

Wszyscy powyższymi klasami nie objęci, a świadectwem ubóstwa nieusprawiedliwiający się od opłaty, należą do trzeciej klasy.

[hasła: urzędnik stanu cywilnego, akt stanu cywilnego, wójt gminy, lekarz, chirurg, kupiec, bankier, wekslarz, artysta, przedsiębiorca, oficer Milicji Krajowej, sołtys, dzierżawa wieczysta, urzędnicy, świadectwo ubóstwa]

Art. 5.

Opłacono będzie urzędnikom stanu cywilnego podług niniejszej tabeli:

td { border: 1px solid black; }
Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3
Od aktu urodzenia
dziecięcia
2 złp 1 złp 20 gr.
Od aktu uznania
dziecięcia
nieprawego
6 złp 3 złp 1 złp
Od aktu każdej
zapowiedzi
małżeńskiej
1 złp 20 gr. 10 gr.
Od aktu
małżeństwa
3 złp 2 złp 1 złp
Od aktu
śmierci
2 złp 1 złp 12 gr.
Od aktu
przysposobienia
18 złp 12 złp 3 złp

[hasła: urzędnik stanu cywilnego, taryfa opłat, akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu, akt zapowiedzi, akt przysposobienia]

Art. 6.

Otrzymujący na swe żądanie ekstrakt jakiego bądź aktu zapłaci urzędnikowi stanu cywilnego tyle, ile od samego aktu jest ustanowionym.

[hasła: urzędnik stanu cywilnego, wyciąg z aktu stanu cywilnego]

Art. 7.

Żądający, aby akt stanu cywilnego w jego pomieszkaniu był spisany, opłacić ma urzędnikowi stanu cywilnego podwojoną należytość.

[hasła: urzędnik stanu cywilnego, akt stanu cywilnego]

Art. 8.

Jeżeli urzędnik stanu cywilnego dla zapisania aktu będzie musiał wyjechać z miejsca mieszkania swojego do innej wsi, na ten czas żądający zapisania aktu w swoim domu posłać ma po urzędnika wózek parokonny, a nadto zapłacić mu za fatygę 2 złp. Gdyby zaś urzędnik nie mając na żądanie dostawionego powozu, swym kosztem zjechał, na ten czas za podróż 4 złp i równie za fatygę 2 złp odbierze.

[hasła: urzędnik stanu cywilnego, akt stanu cywilnego, koszty podróży, podwoda]

Art. 9.

Do ekstraktu aktu urodzenia, śmierci i zapowiedzi ma być użyty papier stemplowy ceny 10 gr. Zaś do ekstraktu aktu uznania dziecięcia nieprawego, aktu małżeństwa i przysposobienia papier stemplowy ceny 15 gr.

[hasła: akt urodzenia, akt zgonu, akt zapowiedzi, opłata stemplowa, akt małżeństwa, akt przysposobienia]

Art. 10.

Urzędnicy stanu cywilnego do ogłaszania rozwodów cywilnych, do zapowiadania osób cywilnie tylko rozwiedzionych i do dawania takimże osobom ślubów cywilnych, będą mianowanymi od Rządu spomiędzy osób świeckich. Za akta zapowiedzi i za akt małżeństwa służy im prawo pobierania takichże samych opłat, jakie urzędnicy stanu cywilnego duchowni z mocy art. 5 pobierać będą. Za akt rozwodu osoby w pierwszej klasie będą im płacić po 80 złp, w drugiej klasie po 20 złp a w klasie trzeciej po 3 złp. Do ekstraktu tegoż aktu rozwodowego papier stemplowy ceny 6 złp użytym być ma.

[hasła: urzędnik stanu cywilnego, ślub cywilny, rozwód, akt zapowiedzi, akt małżeństwa, opłata stemplowa]

Art. 11.

Urzędnik stanu cywilnego, czy to duchowny czy świecki dla osób rozwiedzionych ustanowiony, nie może wymagać większej opłaty nad tą, która niniejszym jest przepisaną, pod karą pieniężną od 20 do 100 złp do Skarbu wpływać mającą, i pod utratą urzędu w powtórnym razie, a nawet i odesłaniem po ukaranie do właściwego sądu. Na każde żądanie strony winien jest wydać na papierze bez stempla kwit na powziętą ilość opłaty za akt przez siebie zdziałany. Zaś przypadek nieopłaconej taksy doniesiony być ma Prokuratorowi dla wyegzekwowania.

[hasła: urzędnik stanu cywilnego, rozwód, opłata stemplowa, prokurator]

Art. 12.

Ponieważ dobra wola w wyższym wynagrodzeniu stronom nie zabrania się, przeto urzędnik stanu cywilnego winien bez żadnej opłaty spisać akt, gdy mu wiadomo, lub świadectwem dwóch osiadłych obywateli przez wójta właściwego stwierdzonym dowiedzione będzie, że ten, który opłacić winien, nie jest w stanie opłacenia.

[hasła: urzędnik stanu cywilnego, wójt gminy]

Rozdział II
Przepisy i taksa opłat dla Pisarzów Aktowych, czyli notariuszów

Art. 13.

Pisarz Aktowy ma prawo żądać za każdą czynność urzędownie przez siebie przyjętą, jako to :

a) Za protokół przyjęty względem wydania ekspedycji aktu lub kopii onego z ksiąg swych za wyrokiem Trybunału, stosownie do art. 849 Kodeksu Postępowania Sądowego;

b) Za przyjęcie aktu uszanowania od osób zawierających małżeństwo, stosownie do art. 151–154 Kodeksu Cywilnego;

c) Za spisanie inwentarza z oszacowaniem dóbr ruchomych i nieruchomych małżonków, którzy z wzajemnym zezwoleniem żądają rozwodu, stosownie do art. 279 Kodeksu Cywilnego;

d) Za spisanie protokołu instrukcji w Sądzie w przypadku procesu rozwodowego, z wzajemnego stron zezwolenia, stosownie do art. 284 i 285 Kodeksu Cywilnego;

e) Za spisanie inwentarza po zmarłym, stosownie do art. 941 i następnych Kodeksu Postępowania Sądowego;

f) Za uczynienie relacji do prezesa Trybunału w przypadku gdy zajdzie spór lub prośba o administrację wspólnego majątku, sukcesji lub innych przedmiotów, stosownie do art. 944 Kodeksu Postępowania Sądowego;

g) Za przyjęcie i spisanie wszelkich innych protokółów wzmiankowanych w art. 977 i 978 Kodeksu Postępowania Sądowego i innych.

h) Za złożenie do archiwum Sądu oryginalnego protokołu względem sporu zachodzącego przy działach, stosownie do art. 977 Kodeksu Postępowania Sądowego;

i) Za przyjęcie i spisanie wszelkiego rodzaju aktów dobrej woli, jako to kontraktów, działów, pełnomocnictw, testamentów, kwitów, obligów i wszelkich transakcji.

Za każdą takową czynność ma prawo żądać Pisarz Aktowy utrzymujący kancelarię w Krakowie 6 złp, a w Chrzanowie 4 złp.

[hasła: Pisarz Aktowy, notariusz, Trybunał I Instancji, Kodeks Napoleona, Kodeks Procedury Cywilnej z 1806 r., rozwód, oszacowanie ruchomości, oszacowanie nieruchomości, oszacowanie majątku, zarząd majątkiem wspólnym, umowa, pełnomocnictwo, testament, zobowiązanie]

Art. 14.

Za przyjęcie aktu, dopełnienie którego więcej jak dzień jeden zatrudnienia wymaga, jak się to przy układaniu rachunków i porcji dzielących się sukcesorów wydarzyć może, ma prawo żądać Pisarz Aktowy dniowej nagrody po 9 złp w Krakowie, a po 6 złp w Chrzanowie dziennie, wyjąwszy przypadek, gdyby sukcesorowie już ułożony między sobą i spisany dział Pisarzowi tylko do przyjęcia i zapisania przynieśli. Akta dobrej woli, które w ciągu jednego dnia ułożone i spisane być mogą, winien notariusz w przeciągu 24 godzin stronom do podpisu wygotować, a główne onych wyciągi, czyli ekstrakty lub grossy na żądanie stron najdalej w przeciągu dni trzech od daty podpisu oryginału wydać, pod karą 100 złp i szkód stronom stąd wyniknąć mogących. Oryginały w aktach notarialnych zostające winny być na właściwym papierze stemplowym spisane.

[hasła: Pisarz Aktowy, notariusz, opłata stemplowa, wyciąg z aktu notarialnego, dział majątku spadkowego]

Art. 15.

Za akta inwentacji i licytacji, jeżeli uskutecznienie tych więcej jak dzień jeden czasu wymagać będzie, należy się Pisarzowi Aktowemu dieta w Krakowie 6 złp, a w Chrzanowie 4 złp dziennie. Przez dzień jeden rozumie się czas od godziny 9-tej do 12-tej południowej, i od godziny 3-ciej do 6-tej wieczornej. O czym w protokole wyraźna wzmianka być ma, inaczej cały akt za pół dniowy rachować się ma.

[hasła: Pisarz Aktowy, notariusz, licytacja, sprzedaż licytacyjna, wynagrodzenie Pisarza Aktowy]

Art. 16.

Gdy Pisarz Aktowy dla spisania jakowego aktu z miejsca swojego urzędowania wyjechać musi, a nie będzie miał sobie dostarczonego powozu i koni, należą mu koszty ekstrapoczty od pary koni i dieta, która dla notariuszów w Krakowie 6 złp a dla notariusza w Chrzanowie 4 złp oznacza się. Jednak dieta podróży, kiedy ta więcej nad mil trzy nie wynosi, tylko za pół dnia rachować się będzie.

[hasła: Pisarz Aktowy, notariusz, podróż służbowa,podwoda, koszty podróży]

Art. 17.

Ekspedycje i ekstrakty wszelkich aktów przyjętych lub spisanych przez Pisarza Aktowego mieć mają najmniej dwadzieścia osiem wierszy po osiemnaście sylab, na każdej stronnicy, i opłacone być powinny za każdy arkusz w Krakowie 3 złp, a w Chrzanowie 2 złp. Oprócz tego Pisarz Aktowy nie ma prawa wymagania innych pod jakimkolwiek nazwiskiem opłat.

[hasła: Pisarz Aktowy, wyciąg z aktu]

Art. 18.

Ponieważ dobra wola w wyższym wynagrodzeniu Pisarza Aktowego stronom nie zabrania się, przeto Pisarze Aktowi nie mogą wymawiać się stronom ubogim od przyjęcia aktu z przyczyny niemożności opłacenia onegoż, stosownie do powyższych przepisów. Co się szczególniej o akcie uszanowania od włościan i ludzi ubogich rozumie.

[hasła: Pisarz Aktowy, akt uszanowania, wynagrodzenie]

Art. 19.

We. wszystkich sporach zachodzących o opłatę należytości między stroną a Pisarzem Aktowym, na zaskarżenie którejkolwiek strony Trybunał obowiązany jest spór ten przez rezolucję natychmiast załatwić i należytość Pisarza ustanowić lub przyjęcie aktu onemu nakazać.

[hasła: Pisarz Aktowy, Trybunał I Instancji, wynagrodzenie]

Rozdział III
Przepisy i taksa opłat dla Konserwatora Hipotek, czyli Regenta Aktowego

Art. 20.

Konserwator Hipotek, czyli Regent Aktowy pobierać będzie:

a) Za wpisanie w Księgę Ingrosacyjną dokumentu, jako to: kontraktu, wyroku, obligu, kwitu, itd. od arkusza tak, jak go strona do ingrosacji przynosi 1 złp 15 gr.;

b) Za wpis wszelkiego prawa hipotecznego od arkusza 1 złp 15 gr.;

c) Za wpis każdego obwieszczenia względem licytacji nieruchomości i zapisania w treści detaksacji 1 złp 15 gr.;

d) Za wpisanie do Księgi Ingrosacji dokumentu, z którego następuje wymazanie prawa rzeczowego i zanotowanie tegoż w Wykazie hipotecznym, w rubryce ekstabulacji, od arkusza 1 złp 15 gr.;

e) Od zapisu superintabulacji na kapitałach w hipotece na dobrach zapisanych 1 złp 15 gr.;

f) Za wypisanie wykazu, czyli ekstraktu hipotecznego od arkusza 1 złp 15 gr.;

g) Za świadectwo, że żadnych nie ma praw własności i praw rzeczowych w hipotece zapisanych 1 złp 15 gr.;

h) Za odpisy dokumentu z Ksiąg Ingrosacyjnych albo ekstraktu z ksiąg w archiwum hipotecznym złożonych i pod dozorem Konserwatora będących, od każdego arkusza po 28 wierszy, a w wierszu po 18 sylab na stronnicy każdej mającego 1 złp 15 gr.;

Oprócz powyższych należytości Konserwator i jego zastępca żadnych innych opłat pod tytułem kopialiów lub jakimkolwiek innym wymagać nie ma prawa, wyjąwszy opłatę stempla do aktu użytego. Czynności hipoteczne, podobnie jak notarialne z największą śpiesznością działane i stronom wydawane być winny, pod karą 100 złp, prócz wynagrodzenia szkód stronom ze zwłoki wyniknąć mogących.

[hasła: prawo hipoteczne, Regent Akt Hipotecznych, Konserwator Hipoteki, ingrosacja, sprzedaż licytacyjna nieruchomości, zabezpieczenie hipoteczne, prawo własności, prawo rzeczowe, archiwum hipoteczne, czynność notarialna]

Rozdział IV

Przepisy i taksa opłat dla Pisarzów Sądowych a) Pisarze Sądów Pokoju.

Art. 21.

Pisarze Sądu Pokoju w sprawach, które 30 złp nie przenoszą, żadnej opłaty od stron przy wydawaniu aktów żądać nie mogą i te bezpłatnie wydawać powinni, wyjąwszy ekstrakty wyroków, za które strona bezwzględnie na obszerność 15 gr. zapłacić obowiązaną jest. W sprawach kwotę 30 złp przenoszących od ekstraktu, zaświadczeń, protokołów i innych aktów w tymże Sądzie spisanych, gdy wyjęcie od stron żądanym będzie, bez względu na liczbę arkuszy, za pieczęć, podpis, jedwab pobierać mają w Krakowie i Okręgu 1 złp 10 gr. Oprócz powyższej należytości od ekstraktu obowiązana jest strona zapłacić kopialia od arkusza każdego, tak w Krakowie jak i Okręgu, rachując na każdej stronie po dwadzieścia osiem wierszy, a w wierszu po osiemnaście sylab, 20 gr.

[hasła: Sądy Pokoju, pisarz Sądu Pokoju, wyrok sądowy, wyciąg z akt]

Art. 22.

Opłata podobna należeć będzie Pisarzowi w sprawach 30 złp. przenoszących, od wszelkich kopii i ekstraktów zapadłych wyroków.

[hasła: Sądy Pokoju, pisarz Sądu Pokoju, wyrok sądowy, wyciąg z akt]

Art. 23.

Od wysłuchania świadków i wydania aktu znania z podpisem Sądu Pokoju stosownie do art. 70 i 155 Kodeksu Cywilnego należy Pisarzowi Sądu Pokoju 2 złp.

[hasła: Sądy Pokoju, pisarz Sądu Pokoju, świadkowie, przesłuchanie świadków]

Art. 24.

Jeżeli Pisarz Sądu Pokoju z okazji urzędowania swojego podróż odprawiać musi, a podwoda dostarczoną mu nie będzie, tedy rachuje mu się za każdą milę tam i na powrót po 2 złp; jeżeli odległość miejsca, dokąd ma zjechać zupełnej mili nie wynosi, koszta podróży tam i na powrót rachując, 2 złp stanowią się. Dieta podróży rachować się nie będzie.

[hasła: Sądy Pokoju, pisarz Sądu Pokoju, podróż służbowa, podwoda, koszty podróży

Art. 25.

Od spisania oryginalnych protokołów i innych aktów nic się Pisarzowi nie należy, wyjąwszy akt opieczętowania, od którego taksa stanowi się 4 złp. Zaś cząstkowe odejmowanie i przykładanie pieczęci w miarę robiącego się inwentarza, stosownie do art. 937 Kodeksu Postępowania Sądowego płacić się będzie dziennie 2 złp

[hasła: Sądy Pokoju, pisarz Sądu Pokoju, akt opieczętowania, inwentarz Kodeks Procedury Cywilnej z 1806 r.]

b) Pisarze przy Trybunale I Instancji

Art. 26.

Pisarze przy Trybunale I Instancji pobierać mają od ekstraktu, zaświadczeń protokołów i innych aktów oraz dzieł w Trybunale spisywanych i spisanych, gdy tych wyjęcie od stron żądanym będzie, bez względu na liczbę arkuszy, za podpis, pieczęć, jedwab 1 złp 15 gr.

Oprócz należytości powyższej od ekstraktu, strona obowiązana zapłacić kopialia od arkusza jednego 1 złp, rachując na każdej stronie po 28 wierszy, a w wierszu po 18 sylab. Opłata takaż sama należeć będzie Pisarzowi od wszelkich kopii i ekstraktów zapadłych wyroków.

Od spisania oryginalnych protokołów, obwieszczeń licytacji i innych aktów sądowych Pisarzowi nic się nie należy, wyjąwszy koszty druku wydarzyć się mogące.

[hasła: Trybunał I Instancji, pisarz, sprzedaż licytacyjna, wyrok sądowy]

c) Pisarze Sądu Apelacyjnego

Art. 27.

Pisarze Sądu Apelacyjnego tąż samą należytość, co Pisarze Trybunału bez względu na liczbę arkuszy pobierać będą. Od ekstraktu zaś wyroku i kopii za podpis, pieczęć i

jedwab, żądać mają 2 złp, co się także rozumieć ma i do ekstraktów wyroków w Sądzie III Instancji zapadłych.

[hasła: Trybunał I Instancji, pisarz, wyrok sądowy, wyciąg z aktu, Sąd III Instancji]

Art. 28.

Od stron, które dla ubóstwa prenotację taks zyskały, Pisarze żadnej opłaty żądać nie mogą, chybaby strona prenotowana proces mocą wyroku prawomocnego wygrała, natenczas Pisarz należytości swojej przez właściwego Prokuratora domagać aię może.

[hasła: pisarz, prokurator, wyrok sądowy]

Art. 29.

Oprócz powyżej dozwolonych opłat, Pisarze pod jakimkolwiek pozorem nic od stron wymagać nie mogą.

[hasła: pisarz]

Art. 30.

Pisarz, który by w sprawach szybkiego zadecydowania w dniu tymże, w którym wyrok zapadł, stronie zgłaszającej się o wydanie ekstraktu wyroku nie wydał; w innych zaś sprawach wydanie żądanego ekstraktu wyroku najdalej przez sześć dni, wyjąwszy bardzo obszerny wyrok, opóźnił, lub który by wypisów aktów sądowych w artykułach poprzednich niniejszego rozdziału w przeciągu sześciu dni nie wydał, i o to strona zażalenie do Prezesa właściwego Sądu podała, w razie wspomnianych spóźnień karze pieniężnej od 20 do 200 złp przez właściwy Sąd orzec się mającej, z wolnym prócz tego stronie poszukiwaniem szkód z tej zwłoki wynikłych, podpadać ma.

[hasła: pisarz, wyrok sądowy, wyciąg z aktu, prezes sądu]

Rozdział V
Przepisy i taksa opłat dla komorników

Art. 31.

Za spisanie protokołu egzekucji rzeczy ruchomych, dóbr nieruchomych, dożywotnich pensji, zboża na pniu stojącego itp., za spisanie protokołu przy odbieraniu rzeczy przez egzekucję zabranych, od ustanowienia onych dozorcy należy komornikowi 3 złp. Jeżeliby jednak czynność cały dzień lub więcej dni trwała, natenczas za każdy dzień kwota 4 złp oznacza się. Lecz oprócz tego za inne czynności z aktu

egzekucyjnego wypływające żadna taksa komornikowi nie należy, wyjąwszy papier stemplowy, którego cenę strona komornikowi zwrócić jest obowiązaną.

[hasła: sprzedaż licytacyjna, komornik sądowy, opłata stemplowa, sprzedaż ruchomości, sprzedaż nieruchomości, protokół]

Art. 32.

Za każdy egzemplarz obwieszczenia o sprzedaży rzeczy lub dóbr przez egzekucję zajętych, na sprzedaż wystawionych, w miejscach prawem wskazanych przylepionych, 15 gr. Jeżeli takowe na żądanie strony będą drukowane, wydatki na druk strona komornikowi powróci.

[hasła: sprzedaż licytacyjna, komornik sądowy, opłata stemplowa, sprzedaż ruchomości, sprzedaż nieruchomości]

Art. 33.

Za akt licytacji, za jeden dzień od godziny 9 do 12 rano, a od godziny 3 do 6 po południu odbywać się mającej, co w protokole ma być zapisano (inaczej cały akt, chociażby kilka dni trwał, za pół dniowy rachowanym i opłaconym będzie), stanowi się dieta 4 złp. Jeżeli by strona żądała kopii protokołu, tedy za odpis należy komornikowi 15 gr. za każdy arkusz i tyleż za pieczęć, podpis i jedwab.

[hasła: sprzedaż licytacyjna, komornik sądowy, opłata stemplowa, protokół]

Art. 34.

Za wzięcie osoby dłużnika do aresztu, tudzież wszelkie akta z tą egzekucją związek mające, komornikowi kwota 8 złp wyznacza się, którą wierzyciel temuż z góry wypłacić winien.

[hasła: komornik sądowy, sprzedaż licytacyjna, kara aresztu]

Art. 35.

Koszty podróży z okazji urzędowania komornika odprawiane płacić się będą tak, jak art. 4 rozdziału IV dla Pisarzów Sądu Pokoju wskazuje, ponieważ koszty egzekucji zapłacić winien egzekwowany; przeto komornicy żadnej antycypacji od strony, która egzekucji żąda, wymagać nie mogą.

[hasła: komornik sądowy, koszty podróży, Sądy Pokoju, pisarz Sądu Pokoju, podróż służbowa]

Rozdział VI
Przepisy i taksa opłat dla woźnych sądowych

Art. 36.

Woźni pobierać będą: za napisanie oryginału pozwu zawierającego skargę lub prośbę, wezwanie do uczynienia czego, opozycję, prośbę o uchylenie, i wszystkich innych aktów Urzędu Burgrabiego z Kodeksu Postępowania Sądowego wypływających, jeżeli jest czynność takowa zapozwem przed Sąd Pokoju o kwotę która 30 złp przewyższa i z wyroku tegoż Sądu wypływa, 1 złp. Jeżeli czynność takowa do atrybucji Trybunału I Instancji należy, 2 złp; jeżeli na koniec należy do atrybucji Sądu Apelacyjnego lub Sądu III Instancji, 3 złp. Za kopialia, jeżeli jakowe przez woźnego robione będą, chociażby akt nie przenosił arkusza, 15 gr.; jeżeli zaś przenosi, tedy za każdy arkusz po 15 gr. Na każdej stronnicy arkusza przynajmniej 28 wierszy, a w każdym wierszu przynajmniej 18 sylab znajdować się powinno. Co do artykułu niniejszego zachowuje się sankcja art. 67 Kodeksu Postępowania Sądowego przepisana.

[hasła: woźny sądowy, Trybunał I Instancji, Sądy Pokoju, opłata stemplowa, Sąd Apelacyjny, Sąd III Instancji, Kodeks Procedury Cywilnej z 1806 r.]

Art. 37.

Milowe za każdą milę po 20 gr. bez różnicy, czyli by na miejsce jeden lub więcej zapozwów zaniósł, tam i na powrót należy woźnemu.

[hasła: woźny sądowy, koszty podróży]

Art. 38.

Jeżeli woźny użytym będzie do aktu licytacji, za każdy dzień ma mieć 2 złp. Ilość dni strawionych przy licytacji uważaną będzie według dat na protokole licytacji umieszczonych.

[hasła: woźny sądowy, sprzedaż licytacyjna, koszty podróży]

Art. 39.

Woźni przy Sądach Pokoju z mocy art. 6 Prawa o postępowaniu przed Sądami Pokoju w dn. 1 grudnia 1825 r. ogłoszonego, ze Skarbu Publicznego płatni, obowiązanymi są wręczenie wezwań dla stawienia się przed Sądami Pokoju tudzież wręczanie wszelkich aktów i wyroków Sądu Pokoju bezpłatnie dopełniać.

[hasła: woźny sądowy, Sądy Pokoju, wyroki sądowe, ustawa o postępowaniu przed sądami pokoju z 1825 r.]

Art. 40.

Stosownie do art. 84 Prawa o postępowaniu przed Sądami Pokoju w dn. 1 grudnia 1825 r. ogłoszonego, stanowią się dla woźnych ze Skarbu Publicznego płatnych za dopełnione przez nich czynności egzekucyjne następujące opłaty:

a) Za akt zajęcia 1 złp;

b) Za akt obwieszczenia licytacji 1 złp;

c) Za akt licytacji całodzienny 1 złp;

d) Za koszty podróży, to jest: milowe po 20 gr. na milę, co tam i na powrót rachować się ma, na co jednak, podobnie jak komornicy, antycypacji żądać nie mogą.

[hasła: woźny sądowy, Sądy Pokoju, sprzedaż licytacyjna, koszty podróży, Skarb Publiczny, zajęcie ruchomości; ustawa o postępowaniu przed sądami pokoju z 1825 r.]

Rozdział VII
Przepisy i taksa opłat dla stron, dla świadków i dla kuratorów nieobecnych

Art. 41.

Strona na ponoszenie kosztów wyrokiem wskazana, obowiązaną jest stronie za zjeżdżanie koszty ekstrapoczty od pary koni powrócić, za czas zaś bawienia się, bądź dla ustanowienia obrońcy, bądź dla odpowiedzi na zapytanie sądowe, stosownie do Tytułu XV Księgi II Cz. I Postępowania Sądowego, bądź dla innego z prawa wynikającego powodu, diety od 3 do 6 złp powrócić. Wszelki zwrot kosztów jedynie z decyzji sądowej nastąpić może, jednakże potrzeba koniecznego zjeżdżania i potrzeba tyle dni bawienia sądownie usprawiedliwioną być powinna. Zostawuje się jednak roztropności sędziego zmniejszenie tych kosztów w miarę stanu majątku stron.

[hasła: koszty podróży, strona postępowania, wyrok sądowy, podwoda, sędzia, Kodeks Procedury Cywilnej z 1806 r.]

Art. 42.

Gotowe wydatki na opłatę obrońców, na diety urzędnikom dozwolone, jedynie podług taks przepisanych i kwitów danych rachowanie być mogą. Każdy przeto urzędnik biorąc jakąkolwiek należytość jemu dozwoloną, do wydania kwitu

obowiązanym zostaje, a to pod karą pieniężną od 20 do 100 złp na rzecz Skarbu zapłacić się mającą.

[hasła: urzędnicy, kara pieniężna, Skarb Publiczny, wynagrodzenie obrońców]

Art. 43.

Świadkom w procesach użytym diety 2 złp, a za podróż tam i na powrót na milę jedną od złotego do dwóch płacić się ma.

[hasła: świadkowie, diety, koszty podróży]

Art. 44.

Kuratorowie sukcesorów nieobecnych, których Trybunał stosownie do art. 942 Kodeksu Postępowania Sądowego tylko spomiędzy urzędników z publicznego Skarbu niepłatnych, jakimi są notariusze i adwokaci, mianować będzie, winni są po ukończonym urzędowaniu podać Trybunałowi wykaz podjętej pracy datami, liczbami podań itp. udowodniony. Trybunał po wysłuchaniu wniosku Urzędu Publicznego likwidację kuratora sukcesorom wiadomym i wierzycielom masy dla dania oświad- czenia w oznaczyć się mającym terminie zakomunikuje, na którą, gdyby żadnego oświadczenia w czasie naznaczonym nie podali, wysłuchawszy wniosku Urzędu Publicznego, pracę kuratora z aktami sprawdzi, i skrupulatnie oceniwszy asygnację do wypłacenia wyda.

[hasła: Kodeks Procedury Cywilnej z 1806 r., urzędnicy, notariusz, adwokat, Skarb Publiczny, kurator masy spadkowej, Trybunał I Instancji, prokurator]

Rozdział VIII
Przepisy i taksa opłat dla biegłych i znawców

Art. 45.

Biegłym, którzy w celu uzyskania patentu egzaminom ulegać muszą, jako to: doktorom, budowniczym, geometrom, hydraulikom, opłata ekstrapoczty od dwóch koni i dieta za każdy dzień po 8 złp, a chirurgom po 5 złp dozwolona jest, z tą co do geometrów uwagą, iż gdy płaceni będą od rozmiaru, diet brać nie powinni.

[hasła: biegły sądowy, budowniczy, geometra, hydraulik, chirurg, diety, koszty podróży]

Art. 46.

Dla znawców stanowią się diety, jak następuje: znawcy dóbr wiejskich dziennie 7 złp. Majstrom murarskim, ciesielskim, stolarskim, szklarskim i innym do oszacowania różnych mobiliów użytym, dziennie w Krakowie 4 złp, w Okręgu 3 złp. Oszacowanie kosztowności, jako to złota, srebra, pereł i drogich kamieni, tudzież dzieł sztuki malarskiej i rzeźbiarskiej opłacać się będzie, jak następuje: do ceny 120 złp po pół grosza od złotego, od 121 złp do 1200 po jednej czwartej części grosza od złotego, zaś od 1201 złp po jednej ósmej części grosza od złotego, tak iż kosztowność na 1201 złp oszacowana tej potrójnej a w każdej części innej opłacie ulegać ma. Taksujący kosztowności odpowiedzialnym jest za cenę szacunkową tak dalece, iż rzecz oszacowana w postanowionej przez siebie wartości przyjąć musi, gdyby za nią tyle nie wzięto na publicznej sprzedaży. Ekspens podróżna taksatorom powróconą być winna.

[hasła: biegły sądowy, diety, majster, jubiler, złotnik, kosztowności, koszty podróży]

Rozdział IX

Przepisy i taksa opłat dla urzędników sądowych płatnych

Art. 47.

W przypadkach, gdzie sędzia lub inny urzędnik sądowy ze Skarbu Publicznego płatny, z miejsca swego urzędowania dla odbycia sądowej czynności oddalać się będzie musiał, ma prawo żądania diety wyrównywającej połowie jego dziennej etatowej płacy. Takowa dieta równie za dzień pracy, jako też i za czas na odbycie podróży użyty rachować się ma. Jeżeli podróż trzech mil nie przenosi, dieta tylko za pół dnia przyznana będzie. Sędzia pokoju takie same diety jak sędzia apelacyjny pobierać ma prawo.

[hasła: Skarb Publiczny, diety, sędzia, urzędnicy, koszty podróży]

Art. 48.

Urzędnik będąc na komisji obowiązany jest najmniej sześć godzin pracy na dzień poświęcić. Co protokołem udowodnione być winno, inaczej czynność jego za pół dniową uważaną będzie.

[hasła: urzędnicy, czynności urzędowe]

Art. 49.

Sędzia apelacyjny biorąc ekstrapocztę może użyć czterech koni, sędzia Trybunału I Instancji lub asesor parę koni, lecz aktuariusza gdy tego potrzeba do swego powozu zabrać winni. Dla aktuariusza, jeżeli nie jest płatnym z Skarbu, przeznacza się dzien- nie 2 złp. Pisarz Sądu Pokoju koszty podróży po 2 złp na milę tam i na powrót rachować będzie.

[hasła: Skarb Publiczny, diety, sędzia, Sądy Pokoju, pisarz, koszty podróży]

Art. 50.

Po odbytej czynności winien komisjonujący urzędnik złożyć w Sądzie, do którego składu należy, likwidację; a Sąd po wysłuchaniu wniosku Urzędu Publicznego, oceniwszy czynność, poleci ściągnienie jej od strony przegrywającej.

[hasła: urzędnicy, koszty podróży, rozliczenie podróży, prokurator]

Art. 51.

Urzędnicy odbierający powyższe opłaty utrzymywać się winni z tychże diet, i nic więcej od stron wymagać nie mogą. Strony ubogie wyżej ustanowionych diet urzędnikom sądowym nie opłacają.

[hasła: urzędnicy, diety, osoby ubogie]

Art. 52.

Gdzie opłacenie powyższych diet na Skarb wypadać będzie, likwidacja przez prokuratora i Sąd za zgodność z czynnością poświadczona do Senatu podaną być ma.

[hasła: Skarb Publiczny, Senat Rządzący, diety, prokurator]

Rozdział X

Taksy depozytów sądowych

Art. 53.

a) Sumy do instytutów ubóstwa należące żadnej nie płacą taksy.

b) Od sum pupilarnych taksa rachować się ma następnie: do 500 złp po jednej czwartej części grosza od złotego, od 500 do 1000 po jednej trzeciej części grosza od złotego; zaś od 1000 złp i dalej po pół grosza od złotego, tak, iż suma 1000 złp przenosząca do 500 złp po ¼, od 500 do 1000 po 1/3, a dalej po 1/3 grosza od złotego płacić będzie. Sumy pupilarne 100 złp nieprzenoszące żadnej nie ulegają opłacie.

c) Od wszelkich innych sum jakiejkolwiek bądź natury po pół grosza od złotego opłaconym być powinno.

d) Od kosztowności bez różnicy po pół grosza od złotego płacić się będzie.

e) Od obligów, które 1000 złp nie wynoszą płaci się taksa 1 złp; od obligu na 1000 do 10 000 złp 3 złp, zaś od obligu na sumę, która 10 000 złp przechodzi 6 złp. Obligi na mniejszą kwotę jak 100 złp żadnej nie ulegają taksie. Za całość depozytów sądowych Trybunał jest odpowiedzialnym.

[hasła: depozyt sądowy, kosztowności, zobowiązanie, Trybunał I Instancji, opłata stemplowa]

Rozdział XI
Przepisy ogólne

Art. 54.

Urzędnicy kancelarię utrzymujący, którzy ustanowione mocą niniejszego rozporządzenia opłaty pobierać mają prawo, winni mieć przybitą lub przylepioną na drzwiach w kancelarii swojej taryfę opłat obejmującą cały rozdział niniejszego rozporządzenia, jaki każdego z nich respective dotyczy się. Taryfa ta przez Prokuratora za zgodność poświadczona tyle razy odnawiać się ma, ile razy niełatwo czytelną stanie się, a to pod karą pieniężną od 20 do 100 złp, do Skarbu wpłynąć mającą.

[hasła: opłata stemplowa, prokurator, urzędnicy, kancelaria, kara pieniężna, Skarb Publiczny]

Art. 55.

Każdy urzędnik biorąc jakąkolwiek należytość jemu dozwoloną do wydania stronie kwitu na prostym papierze jest obowiązanym, pod karą poprzednim artykułem oznaczoną.

[hasła: urzędnicy, pokwitowanie, kara pieniężna]

Art. 56.

Tam, gdzie akt stronie wydawać się będzie, należna taksa przez wydającego urzędnika własnoręcznie położoną być ma, równie pod karą w art. 54 wskazaną.

[hasła: kara pieniężna]

Art. 57.

Gdyby którykolwiek z urzędników większej, jak niniejszym dozwolona jest opłaty wymagał, i to mu dowiedzionym zostało, Sąd, do składu którego urzędnik takowy należy natychmiast Senatowi o tym doniesie, Senat jako zdziercę od urzędu oddali i do właściwego Sądu po ukaranie odeśle. Prokuratorowie, gdy nie do Sądu lecz do nich zażalenie takowe dojdzie, obowiązani są stosownym wnioskiem zaskarżenie popierać i Senatowi o tym donosić, wszelkie kary pieniężne Sądy po wysłuchaniu wniosku Prokuratora orzekać będą.

[hasła: kara pieniężna, prokurator, urzędnicy, zdzierstwo, Senat Rządzący]

Art. 58.

Prócz urzędników, dla których taksy niniejszym rozporządzeniem oznaczone są, żaden innych pod jakimkolwiek pretekstem opłat żądać nie może, pod karą utraty urzędu swojego.

[hasła: urzędnicy]

Art. 59.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia Sądowi Apelacyjnemu i Trybunałowi I Instancji, niemniej Prokuratorom przy tychże Sądach ustanowionym polecamy.

[hasła: prokurator, Sąd Apelacyjny, Trybunał I Instancji]

Art. 60.

Rozporządzenie niniejsze z dn. 1 miesiąca czerwca bieżącego roku staje się obowiązującym, a tym samym powołane na wstępie tegoż rozporządzenia dekrety Króla Jegomości Saskiego Wielkiego Księcia Warszawskiego, a nadto dekret z dn. 4 października 1809 r. stanowiący diety dla urzędników sądowych płatnych, obowiązywać przestają.

[hasła: Księstwo Warszawskie, urzędnicy, dekret króla saskiego z 4 października 1809 r.]

Uchwalono na posiedzeniu Senatu w Krakowie dnia 5 maja 1826 r.

(podpisano) Wodzicki, Mieroszewski – sekretarz generalny Senatu.

(L.S.)