Ustawa Zgromadzenia Reprezentantów
Wolnego Miasta Krakowa

z dnia 8 stycznia 1827 r.

Rozporządzenie dotyczące własności gmachów św. Ducha,
domu Uniwersytetu zwanego Drukarnią

Dziennik Praw Rzeczypospolitey Krakowskiey z 1827 r.

Nr 120 DGS

My, Prezes i senatorowie Wolnego, Niepodległego
i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wszem, wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, a szczególniej mieszkańcom Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu oznajmujemy, iż na posiedzeniu Zgromadzenia Reprezentantów w dn. 8 stycznia br., stosownie do podanego ze strony Senatu w formie konstytucyjnej projektu, uchwaloną została ustawa, mocą której toż Zgromadzenie:

Zważywszy, jak wielkiej ulega trudności zwrócenie pierwotnym właścicielom, jakimi są niektóre instytuty gmachów przez bywsze Rządy na użytek publiczny zajętych i dotąd zajmowanych, jak niemniej oddanie na powrót przez rzeczone instytuty gmachów w zamian do czasowego użycia onymże udzielonych, a to z powodu, że tak pierwsze, jak drugie znacznym nakładem zgodnie z celami swojego nowego przeznaczenia przeformowanymi zostały. Zważywszy nadto, że przez przeniesienie tytułów własności na dzisiejszych tychże gmachów posiadaczy, i wynadgrodzenie instytutów, które żadnego gmachu w zamian nie otrzymały, innym dogodnym gmachem, dogodzi się interesowi wspólnemu, po zniesieniu się z Konsystorzem Generalnym Diecezji Krakowskiej co do instytutów religijnych, postanowiło i stanowi, co następuje.

[hasła: Konsystorz Generalny Diecezji Krakowskiej, instytuty religijne, zajęcie na użytek publiczny, przeniesienie własności]

Art. 1.

Za gmach św. Ducha przy ulicy Szpitalnej stojący, a mianowicie: za część tego gmachu pod numerem popisowym 591, z kościołem i przeciwległym placem dawniej na chowanie zmarłych podrzutków służącym, które to łącznie do szpitala św. Ducha dotąd należały, jak niemniej za resztujący korpus i pawilony tego gmachu pod Nr 592 i 593 stojące, tudzież przyległe onymże ogród i place dotąd do zgromadzenia xx. wysłużonych i proboszcza kościoła parafialnego św. Krzyża należące, obecnie zaś przez Rząd na użytek publiczny zajęte, przeznacza się na wynagrodzenie gmach gminny miasta Krakowa Scholastyka zwany pod Nr 597 w gminie 5 miasta Krakowa stojący, z podworcem i ogródkiem obejmującymi 435 sążni kwadratowych, stóp dwie, cali trzy, który to gmach stanowić będzie odtąd własność kościoła parafialnego św. Krzyża i służyć na pomieszkanie dla proboszcza i sług kościelnych. Gmach zaś cały św. Ducha pod Nr 591, 592 i 593 wraz z kościołem, ogrodem i placami przyległymi dawniej do rzeczonych gmachów św. Ducha należącymi, stanowić odtąd ma własność gminną miasta Krakowa.

[hasła: kościół parafialny, Senat Rządzący, zajęcie na użytek publiczny, zgromadzenie xx. Wysłużonych, kościół św. Ducha w Krakowie, kościół św. Krzyża w Krakowie]

Art. 2.

Dom Uniwersytetu Jagiellońskiego dawniej Drukarnia zwany, przy ulicy Wiślnej pod Nr 270 stojący, a dzisiaj na rzecz szpitala św. Ducha administrowany, przeznacza się temuż szpitalowi na własność tytułem wynagrodzenia za część gmachu św. Ducha pod Nr 591 stojącą, tudzież kościół i plac przeciwległy dawniej na chowanie ciał podrzutków przeznaczony, które stały się własnością gminy miasta Krakowa. Za dom zaś pod L. 270 przeznacza się Uniwersytetowi Jagiellońskiemu wynagrodzenie w gmachu pod Nr 274 przy ulicy Wiślnej stojącym, dawniej do Zgromadzenia PP. Norbertanek należącym, a dzisiaj przez Uniwersytet posiadanym, oprócz kamienicy przy ulicy Gołębiej stojącej, dawniej do klasztoru Norbertanek, później zaś do Drukarni Akademickiej należącej i tymże samym Nr 574 oznaczonej, która stosownie do uchwały sejmowej z dn. 28 grudnia 1819 r. zapadłej sprzedaną zostawszy, zamieniła się w własność prywatną, który to gmach stanowić będzie odtąd własność Uniwersytetu Jagiellońskiego, z wyłączeniem jednak od tegoż kościoła i frontowej części gmachu od ulicy Wiślnej, na obrządek Kościoła Ritus Greci Uniti i mieszkanie proboszcza tegoż obrządku, rozporządzeniami zeszłych Rządów przeznaczonych, i odtąd również własność i uposażenie rzeczonego dopiero instytutu składać mających.

[hasła: Uniwersytet Jagielloński, szpital św. Ducha w Krakowie, kościół św. Ducha w Krakowie, zgromadzenie PP. Norbertanek, Kościół Grekokatolicki]

Art. 3.

Tytuły własności niniejszą ustawą przyznane mają być na rzecz właściwych instytutów do akt hipotecznych wniesionymi, a dawni właściciele tychże otrzymujący w innych gmachach wynagrodzenie, z tychże wykreślonymi.

[hasła: prawo własności, akta hipoteczne, instytuty duchowne]

Zalecamy przeto i rozkazujemy, ażeby postanowienie to jako prawo od dn. 1 czerwca roku bieżącego obowiązujące uważanym i od każdego, w czym się go dotyczyć może, ściśle zachowywanym było.

Działo się na posiedzeniu naszym dn. 30 miesiąca stycznia 1827 r.

[Podpisano] Wodzicki, Mieroszewski – sekretarz generalny Senatu.

(L.S.)