Ustawa Zgromadzenia Reprezentantów
Wolnego Miasta Krakowa

z dnia 10 stycznia 1827 r.

Rozporządzenie dotyczące funduszów Zgromadzenia Bernardynów
(prekluzja terminu hipoteki)

Dziennik Praw Rzeczypospolitey Krakowskiey z 1827 r.

Nr 194 DGS

My, Prezes i senatorowie Wolnego, Niepodległego
i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wszem, wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć będzie należało, a mianowicie mieszkańcom Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu oznajmujemy, iż na posiedzeniu Zgromadzenia Reprezentantów w dn. 10 miesiąca stycznia br. za poprzednią w formie konstytucyjnej podaną inicjatywą, przyjętą została jednomyślnie uchwała, mocą której rzeczone Zgromadzenie Reprezentantów zważywszy, że ze zbiegu nieprzewidzianych trudności niektóre instytuty praw rzeczowych w zakresie terminu prekluzyjnego, z dn. 31 maja roku zeszłego upłynionego, do Komisji hipotekę regulującej nie zgłosiły się, i z tego powodu na utratę funduszów swoich są narażonymi, w celu ocalenia tychże, ile że przez to żadne ubliżenie prawom trzeciego nie nastąpi, stanowi, iż termin prekluzyjny ustawą Zgromadzenia Reprezentantów pod dn. 21 miesiąca grudnia 1825 r. zapadłą, do dn. 31 maja roku zeszłego dla produkowania praw rzeczonych w Komisji hipotecznej zakreślony, do dwóch szczególnie i wyłącznie instytutów, to jest Zgromadzenia Panien Prezentek przy kościele św. Jana w Krakowie, tudzież Zgromadzenia xx. Bernardynów na Stradomiu przy Krakowie będących, do końca miesiąca lutego 1827 r. przedłuża się.

[hasła: Zgromadzenie Reprezentantów, termin prekluzyjny, Komitet Hipoteczny, hipoteka, prawa osób trzecich, zgromadzenie PP. Prezentek w Krakowie, zgromadzenie xx. Bernardynów, Stradom, kościół św. Jana w Krakowie]

Zalecamy przeto i rozkazujemy, ażeby postanowienie to za obowiązujące od dn. 25 stycznia roku bieżącego 1827 obowiązujące uważanym i od kogo należy dopełnionym było. Dla podania zaś do powszechnej wiadomości umieścić go w Dzienniku Rządowym rozkazaliśmy.

Działo się na posiedzeniu naszym w Krakowie dn. 16 m-ca stycznia 1827 r.

[Podpisano] Wodzicki, Mieroszewski – sekretarz generalny Senatu.

(L.S.)

Dzień ogłoszenia jest 25 stycznia 1827 r.